Monday, January 30, 2012

ತ್ಯಾಂಪ್ನ್ ಕಥಿ ಹೈಲ್ ಆಯ್ತೇ

ತ್ಯಾಂಪ್ನ್ ಕಥಿ ಹೈಲ್ ಆಯ್ತೇ

ಅರ್ಥ ಇತ್ತೇ..?
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೪-೫ ಸಲ ಕನ್ನಡ್ಕ ಬದ್ಲಾಯ್ಸಿದ್ರ್ ಇವ್ರ್
ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ನ್ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಳಾಯ್ತಾ?
... ಅಲ್ದೇ... ಕಳ್ದ್ ಹಾಕೂದೇ, ಮುಖ ತೊಳುಕಂದೇಳಿ ಹೋಪುದ್, ಕೆಳ್ಗ್ ಬೀಳ್ಸಿ ಒಡ್ದ್ ಹಾಕೂದ್, ಅದ್ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಬಿಟ್ ಬಪ್ಪೂದ್
ಅಲ್ಲಾ ದಿನಾ ತಂದ್ ಪೂರೈಸೂದಾ..? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಾಂಬೋ ..?
ಅದಕ್ಕೇ ಕಣ್ಣೋಳ್ಗ್ ಇಡೂದ್ ಇತ್ತಲೆ... ಎಂತ ಅಂತ್ರ.. ಅದಕ್ಕೆ....ಅದೇ ಕಿಚ್ಚ್ ಹಿಡೂಕೆ ಅದ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ ನೆನ್ಪೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ ಕಣಿ... ಕಾಂಟೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್
ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಕಾಂಟೇಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್!!
ಅದೇ ತಂದ್ ಕೊಟ್ರ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ
ಅವ್ಳ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯಂದ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಥಿ ಬಿಡಿ
ರಾತ್ರಿಗ್ ಅವ್ರ್ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕ್ಕ್ ಕ್
ಅದೆಂತಕೆ ಮರಾಯ್ರೆ
+ಅಲ್ದೇ ಒಂದ್ ತರಾ ಕಣ್ ತೊರ್ಸೂದೆ, ಅದೂ ಹೇಂಗ್ ಅಂತ್ರೀ, ಅಲ್ಲಾ ಆ ನಮ್ನಿ ಕಣ್ಣೊಳ್ಗ್ ಕೈ ಹಾಕಂಡ್ ತೊರ್ಸೂದೇ..?
ಅರ್ಥ ಇತ್ತೇ ಬೆಳ್ಗಾಪತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಬತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೀಗಿ.... ಮುಕ್ದಗೆ ಕಣ್ ಮಾತ್ರ ... ಮತ್ತೆಂತ ತೋರೂದೆ ಇಲ್ಯೆ
ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂದ್ರೆ ಪಟ ತೆಗೀಕ್ ಅಂಬ್ರ
ಎಂತ ಹಂಗರೆ ಅಷ್ಟ್ ಚೆಂದ ಕಾಂತಿತ್ತಾ ಅವ್ನ್ ಮುಖ..?
ಅಲ್ಲಪ್ಪಾ... ಮನಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಎದ್ರ್ ಇಡೂಕ್ ಒಂದ್ ದಿಷ್ಟಿ ಗೊಂಬಿಯೇ....
ಕಡಿಗೆ ..
ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡುದೇ.. ಈಗ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ್ರೇ.
ಎಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಮರ್ರರೆ
ಅದೇ ಆ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಮಂಡಿ ಹಿಂದ್ ತಂದ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರದ್ ಕಣಂಗೆ
ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲೆ, ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಂಗೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ತ್ಗಿಯಲ್ಲ್ ಇರತ್ತೇ , ಕಳ್ದ್ ಹಾಕೂದೂ ಇಲ್ಲೆ..
ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗ್ದಿಡೂದ್.......

No comments:

Post a Comment